זכויות ביטוחים פנסיונים

במדינת ישראל כמדינת רווחה ניתנת זכות לעובדים לביטוח פנסיוני , פנסיה מהווה למעשה חיסכון ממנו אמור העובד ליהנות עם יציאתו לגמלאות או עם הגעתו לגיל פרישה. חיסכון זה נצבר על ידי העובד והמעביד מדי חודש , וזאת בהתאם להפרשה חלק עובד וחלק מעביד. קיימים בשוק הפנסיה גופים רבים אשר מציעים לעובדים ולמעסיקים שירותי ייעוץ פנסיוני בתחומים אלו ואחרים ,מטרת הייעוץ – להתאים עבור כל עובד את אפיק החיסכון הטוב ביותר עבורו ,בין גופים אלה פועלים חברות ביטוח, סוכני ביטוח, סוכנויות המציעות ייעוץ בלתי תלוי בתחום, מנהלות הסדרים פנסיונים, וייעוץ פנסיוני הניתן לעובד ו\או למעסיקו .

העובד נדרש, במסגרת הסכם פנסיה חובה, לבחור במסלול פנסיה מתוך שלושה מסלולים אפשריים – קרן פנסיה, קופת גמל לקצבה או ביטוח מנהלים. העובד נדרש לעדכן את מעסיקו בנוגע למסלול אותו בחר, וזאת כחודשיים ממועד תחילת העסקתו. במידה והעובד לא יודיע למעסיקו כי הוא מעוניין בקופת גמל או ביטוח מנהלים, תחול עליו ברירת המחדל של קרן פנסיה מקיפה במסלול קצבה .

כאשר הסכם הפנסיה נכנס לתוקפו, תקופה זו עמדה על תשעה חודשים. החל משנת 2009, הופחתה התקופה לחצי שנה בלבד. במידה והעובד התחיל לעבוד במקום עבודה חדש, וזאת כאשר היה לו כבר הסדר פנסיה קודם, ההסכם קובע כי עובד זה זכאי לאחר שלושה חודשים ממועד תחילת העסקתו להפרשות באופן רטרואקטיבי.

אחד החידושים המשמעתיים ביותר בהסכם פנסיית החובה היה הטלת חובה על המעסיק להפריש, מלבד ההפרשה לקופות התגמולים, גם הפרשה לרכיב פיצויים. ההסכם קבע כי לא מדובר בהפרשה אשר ניתן להתנותה והיא מהווה "זכות יסוד".

פירוט המסלולים בביטוח הפנסיוני :

קרן פנסיה

קרן פנסיה הינה חיסכון פנסיון אשר מבוסס למעשה על עיקרון של יחסיות והדדיות. זכויותיו של העמית בקרן הפנסיה תלויות בעמיתים האחרים בקרן. קרן פנסיה מקיפה מורכבת ממספר מרכיבים – קצבת נכות במקרה של אובדן כושר עבודה, גמלת שאירים במקרה של מוות, וכמובן קצבת זקנה אשר משולמת באופן חודשי למבוטח עם הגעתו לגיל פרישה. גובהה של הפנסיה נקבע בהתאם לוותק חברותו של העמית בקרן, וזאת בהתחשב בסף מינימאלי של 10 שנים לפחות בקרן. החסרונות המרכזיים של קרנות הפנסיה הם כי הן אינן מאפשרות פדיון הכספים ב"מכה אחת", וכי מדיניות הקרן משפיעה על החיסכון.

קופות גמל

מסלול פנסיוני נוסף הינו קופות גמל לקצבה. קופת גמל הינה למעשה מעין קופת חיסכון אליה נכנסות מדי חודש הפרשות חודשיות משותפות של המעביד והעובד. העובד זכאי לקבל עם יציאתו לגמלאות, או עם הגעתו לגיל פרישה, את הכספים אשר נצברו לטובת בתוספת ריבית ורווחים.

ביטוח מנהלים

מסלול פנסיוני נוסף, אשר צובר פופולאריות משמעותית בשנים האחרונות, הוא ביטוח מנהלים. מדובר למעשה בחוזה אישי בין המבוטח לחברת הביטוח, אשר איננו תלוי במבוטחים או עמיתים אחרים. תנאי החוזה של ביטוח המנהלים הינם תנאים קובעים ולא ניתן לשנותם, מדובר בסכום אשר יהיה ניתן למשוך אותו במסגרת קצבה חודשית או באופן חד פעמי.

לקבלת הצעת מחיר ולצורך השוואת מחירים